powrót

regulamin do 07.2010

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG z dnia 11.08.2006r.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy dokument określa zakres odpowiedzialności oraz sposób korzystania z usług MANN NET Sp. z o.o. zwaną dalej MANN NET wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.


2. Wniesienie opłaty abonamentowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.§2
DEFINICJE

1. Sieć MANN NET - infrastruktura techniczna oraz oprogramowanie wykorzystywane przez MANN NET do realizacji oferowanych usług telekomunikacyjnych


2. Abonent - oznacza podmiot będący stroną Umowy Abonenckiej zawartej z MANN NET


3. Umowa Abonencka - zawarta na piśmie umowa o świadczenie przez MANN NET na rzecz określonego podmiotu usług telekomunikacyjnych


4. Cennik - oznacza ustalany przez MANN NET cennik oferowanych usług telekomunikacyjnych


5. Siła wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne, niezależne od MANN NET, którego wystąpienia nie można było przewidzieć i którego następstwom nie można było zapobiec, w szczególności wojnę, pożar, powódź, strajk, zakazy lub nakazy wydane przez organy administracji publicznej lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, powodujące niemożność świadczenia przez MANN NET usług telekomunikacyjnych,§3
WYPOWIEDZENIE


1. Każdej ze stron przysługuje prawo rezygnacji ze współpracy z zachowaniem 30-dniowego terminu.


2. MANN NET zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowych w przypadku naruszenia przez Abonenta warunków regulaminu lub Umowy Abonenckiej.


3. Abonent posiada prawo rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez MANN NET warunków regulaminu lub Umowy Abonenckiej.§4
ROZLICZENIA

1. Pełny Cennik usług telekomunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej www.mannet.pl .


2. Rejestracja wszystkich usług odbywa się za pomocą zamówień składanych poprzez sieć Internet, faxem lub osobiście przez Abonenta.


3. Na podstawie zamówienia MANN NET wystawia fakturę Pro Forma Abonentowi.


4. Z chwilą otrzymania wpłaty za zamówioną przez Abonenta usługę, MANN NET wystawia fakturę VAT i rozpoczyna świadczenie usługi.


5. Abonent zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych teleadresowych.


6. Niniejszym Abonent upoważnia MANN NET do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.§5
POUFNOŚĆ

1. MANN NET zobowiązuje się nie kontrolować informacji przesyłanych przez Abonentów za pośrednictwem Sieci MANN NET.


2. MANN NET zastrzega sobie prawo udostępnienia przesyłanych przez Abonentów informacji na żądanie organów Państwowym do tego uprawnionych.


3. Dane osobowe Abonentów nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.


4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w myśl Ustawy z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez MANN NET w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.§6
ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ

1. Sieć MANN NET jest dostępna dla Abonentów przez całą dobę. MANN NET zastrzega sobie jednak możliwość krótkich przerw (nie przekraczających sześciu godzin w skali miesiąca) ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją lub spowodowanych Siłą Wyższą.


2. MANN NET świadczy usługi serwisowe wyłącznie w zakresie prawidłowości funkcjonowania Sieci MANN NET wykorzystywanej przez Abonenta do uzyskania usługi telekomunikacyjnej.§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. MANN NET jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji usługi.


2. Reklamacje można zgłaszać osobiście w siedzibie firmy, emailem na adres: reklamacje@mannet.pl, faxem lub telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym w dziale kontakt na naszej stronie internetowej www.mannet.pl


3. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej prawidłowego złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.


4. Reklamacja powinna zawierać:


* imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby Abonenta


* określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;


* przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację


* przydzielony Abonentowi numer umowy


* wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty


* numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności


* podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MANN NET

1. MANN NET nie ponosi odpowiedzialności za straty Abonentów wynikłe z powodu przerwania połączenia, nieotrzymania poczty elektronicznej lub niedostępności innych serwisów internetowych (ftp, www itp.).


2. MANN NET nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności.


3. W przypadku jeśli suma godzin Awarii {X} będzie zawierać się w przedziale 7,2 do 72 to rekompensata wyniesie X/720*wysokość miesięcznego Abonamentu. Jeśli suma liczby godzin Awarii w miesiącu przekroczy 72 Abonentowi przysługuje rekompensata w wysokości miesięcznego abonamentu.§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

1. Abonent, bez względu na narodowość, jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za pliki umieszczone na jego koncie oraz pliki przez niego przesyłane za pośrednictwem sieci. MANN NET zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi Abonentowi bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli:


* konto Abonenta zawiera treści sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem


* Abonent narusza w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne lub obyczajowe użytkowników sieci


2. W przypadku łamania prawa przez Abonenta MANN NET poinformuje o zaistniałej sytuacji odpowiednie organy Państwa.


3. MANNET zabrania samodzielnych instalacji przez Abonenta urządzeń sieciowych, w tym Access Pointów, Routerów itp. bez wcześniejszego powiadomienia MANNET o ttym fakcie.


§10
FAKTURY VAT

1. Zgodnie z § 37 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.12.1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 154 poz. 797 z późniejszymi zmianami) do otrzymywania faktur VAT uprawnieni są wszyscy nabywcy, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych.


2. Abonent upoważnia firmę MANN NET do wystawienia faktury VAT za usługę objętą niniejszą umową bez podpisu odbiorcy.§11
SPORY

1. Wszelkie nieporozumienia wynikłe pomiędzy stronami w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze mediacji, za pośrednictwem sądu polubownego lub przez sąd właściwy dla siedziby Abonenta.